Hazine Müsteşarlığından:2008/13 sayılı bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi hakkında genelge

Hazine Müsteşarlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE

BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE

(2008/13)Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesine, birikimlerin aktarılmasına ve işveren grup emeklilik sözleşmesine hak kazanılan tutarların aktarımına ilişkin esas ve usullerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Bu genelge Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                              A- BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Genel hususlar

MADDE 1 – (1) Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan bir hesap işveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış bir hesapla birleştirilemez.

(2) İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış bir hesap başka bir hesapla birleştirilemez.

(3) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre hak kazanılan birikimlerin bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarımı hesap birleştirme olarak kabul edilmez. Bu tür aktarımlar 14 ve 15 inci maddelerdeki esas ve usullere göre yapılır.

(4) Hesap birleştirme işlemine emeklilik planlarında her hangi bir kısıtlama getirilemez.

(5)  Birleştirilen hesaplar geri ayrıştırılamaz.

(6) Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştirilebilmesi için birleşme sonucunda kapanan hesabın (“Mevcut Hesap”) bağlı olduğu emeklilik sözleşmesinin şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir. Bu şekildeki hesap birleştirme işleminden sonra birleşme sonucunda devam eden hesabın (“Birleştirilen Hesap”)  başka bir şirketteki hesapla tekrar birleştirilebilmesi için (hesap birleştirme işlemi tarihinden bağımsız olarak) birleştirilen hesabın bağlı olduğu emeklilik sözleşmesinin şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir.

Süre hesabı

MADDE 2 –  (1) Hesapların birleştirilmesinde yürürlük tarihi eski olan emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinin belirlenmesinde esas alınır.

(2) Mevcut veya birleştirilen hesaba hayat sigortalarından aktarımda bulunulmuş olması durumunda, katılımcının sisteme giriş tarihi dikkate alınır. Birikimli hayat sigortalarının başlangıç tarihine göre değiştirilmiş sisteme giriş tarihi ile diğer hesap kapsamında sisteme giriş tarihinden eski olan esas alınır.

(3) Emekliliğe hak kazanılmasında sürenin hesabı, her bir sözleşme çerçevesinde aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süre tek bir süre kabul edilerek, farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak yapılır. (Tablo-1,2)

(4) Aynı şirkette yapılan hesap birleştirme işleminde emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin süre hesabı şirket tarafından yapılır. Süre hesabı birikimleri aktaracak veya mevcut hesabın olduğu şirket (“Mevcut Şirket”) tarafından gönderilen bilgiler çerçevesinde birikimlerin aktarıldığı veya birleştirilen hesabın olduğu şirket (“Aday Şirket”) tarafından yapılır.

(6) Hesap birleştirme işleminin gerçekleştiği tarih itibariyle müteakip aylara ilişkin katkı payı ödemelerinin yapılmış olması durumunda, bu dönemlere ilişkin katkı payı ödemeleri emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Hesapların birleştirilmesi işlemi sonrasında emekliliğe hak kazanılmasına esas sürenin hesaplanması sonucunda birleştirme tarihinden önceki ödenmemiş katkı payı vadesinin kapatılması durumunda katkı payı ödemesine ara verme durumu sona erer.

 

(**) Birleştirme işlemi sonrasında her iki hesap kapsamındaki sürelerin konsolidasyonu işlemi sonucunda emekliliğe hak kazanıma esas süre 19 ay olarak hesaplanmıştır.

Kesintiler

MADDE 3 – (1) Aynı şirkette yapılacak hesap birleştirme işlemlerinde birleştirme işlemi sonrası giriş aidatının alınmasına ilişkin esaslar emeklilik planlarında tanımlandığı üzere uygulanır. Bu tür işlemlerde şirket katılımcıya mevcut ve birleştirilecek hesap kapsamındaki giriş aidatı uygulamalarını dikkate alarak iyi niyet kurallarını işletir ve doğru tavsiyede bulunur.

(2) Hesap birleştirilmesinde giriş aidatı dışında her hangi bir gider kesintisi uygulanmaz.

(3) Birleşme işlemi sonucunda sonlanan emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılmış olan hesaptaki (“Mevcut Hesap”) birikimler üzerinden, birikimlerin birleştirilen hesaba intikal etmesi sırasında yönetim gideri kesintisi yapılmaz.

Hesap bakiyesinin yetersiz olması

MADDE 4 – (1) Hesaptaki birikimlerin sıfır olduğu veya hesap birleştirme işlemi ile giriş aidatının birikimlerden indirilmesi sonucu hesap bakiyesinin sıfır olacağı durumda ve katılımcının katkı payı ödemesine ara verdiği hallerde birikim tutarının Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen kesintiyi karşılayamaması halinde, hesap birleştirme işlemi emekliliğe hak kazanılmasına esas süreler birleştirilerek gerçekleştirilir. Birikimlerin giriş aidatını karşılamadığı durumda, şirket giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar birleştirme talebini yerine getirmeyebilir. Bu durumda hesap birleştirme talebinin gerçekleştirilemeyeceği katılımcıya yazılı olarak bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 5– (1) Hesapların birleştirilmesi, birleştirilen hesap açısından katkı payı ödemesi veya katkı payının üzerinde ödeme olarak kabul edilmez ve birleştirme tarihinden önceki veya sonraki on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı paylarından mahsup edilemez.

(2) Hesap birleştirme işlemi sonucunda yeni emeklilik sözleşmesi düzenlenmez. Katılımcıya gönderilecek yıllık bildirim cetveli ve hesap özetinde birleştirme işlemi tarihindeki katkı pay ödemesi hesap birleştirme olarak gösterilir.

(3) Hesap birleştirme işlemi sonrasında lehdar, sözleşmesi devam eden birleştirilen hesap çerçevesinde tanımlı lehdardır.

(4) Aynı şirkette hesap birleştirme işlemlerinde mevcut hesap kapsamında Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca uygulamaların birleştirilen hesap kapsamında devam etmesi, emeklilik planlarında belirlenen esaslara göre yapılır.

Aynı şirketteki hesapların birleştirme işlemleri

MADDE 6 – (1) Şirket, hesap birleştirmek üzere hesap özetini talep eden katılımcıya sözleşmelerinde tanımlı yönetim gideri, fon işletim gideri kesintileri ile ve giriş aidatı uygulamalarını dikkate alarak bilgilendirmede bulunur. Katılımcı hesap özeti ile birlikte şirkete başvuruda bulunur. Katılımcıdan,  hesap özetindeki hesap birleştirme işlemine konu birikimde hesap birleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatında farklılık nedeniyle oluşabilecek değişikliğin kabul edildiğine dair yazılı beyanı alınır.

(2) Hesap birleştirilmesinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

a) Hesap birleştirme talebi geldikten sonra en geç iki işgünü içersinde katılımcının mevcut hesabı ile birleştirilen hesabındaki fon dağılım oranları dikkate alınarak mevcut hesaptaki emeklilik yatırım fonu katılma belgelerinin satış emirleri verilir. (Tablo-3)

b) Mevcut hesap çerçevesinde satış emri verilen emeklilik yatırım fonu katılma belgelerinin valör tarihleri dikkate alınarak, birleştirilen hesap çerçevesinde emeklilik yatırım fonu katılma belgesi alış emri verilir.(Tablo-3)

c) Katkı payınının kredi kartı ile ödendiği durumlarda, blokaj süresi içindeki provizyon iptal edilir. Provizyonun iptal edildiğine dair uygulama katılımcıya bildirilir.

d) Satış emri verilen emeklilik yatırım fonu katılma belgeleri ile ilgili olarak takas tarihinde birikim tutarı ve fon dağılım oranı çerçevesinde satışı yapılmayan emeklilik yatırım fonu katılma belgelerinin birleştirilen hesaba virman işlemi yapılır.

 

Tablo 3: Birleştirmede Fon Alım ve Satım İşlemleri

Katılımcı 101 ve 102 numaralı hesabındaki birikimlerini birleştirmektedir. 101 numaralı hesabında 100 YTL birikimi bulunmakta olup, her iki hesaba ilişkin fon dağılım oranları ve emeklilik yatırım fonlarının valör tarihleri şu şekildedir;
Fonun Adı
Fon Dağılım Oranı
Valör Tarihi

101 Numaralı Hesap:
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
30%
T+2

Esnek EYF
40%
T+1

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
30%
T+2

102 Numaralı Hesap
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
40%
T+2

Esnek EYF
20%
T+1

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
20%
T+2

Gelir Amaçlı Uluslararası EYF
20%
T+5
Hesap birleştirme işleminde alım-satım yapılacak fonlar şu şekildedir:

Günler
Alış Emirler
Tutar  (YTL)
Satış Emirleri
Tutar (YTL)
Takas Gerçekleşmeleri

Alış Emirleri
Satış Emirleri

1.Gün
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
10
Esnek EYF
20

Gelir Amaçlı Uluslararası  EYF
20
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
10

2. Gün
Para Piyasası Likit EYF
20

Para Piyasası Likit EYF
Esnek EYF

3. Gün

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

4. Gün

5. Gün

6. Gün

Para Piyasası Likit EYF
20
Gelir Amaçlı Uluslararası  EYF
Para Piyasası Likit EYF
Farklı şirketlerdeki hesapların birleştirme işlemleri

MADDE 7 – (1) Farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesi birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılır. Ancak bu şekildeki hesap birleştirmesinde, yeni bir hesap açılmasına ve yeni bir emeklilik sözleşmesi düzenlenmesine gerek olmaksızın doğrudan aday şirketteki hesap üzerine birleştirme yapılır.

 

B- BİRİKİMLERİN AKTARIMIGenel hususlar

Madde 8– (1) Yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir. Birikimlerin aktarımı hakkının tekrar kullanılabilmesi için aktarım yapılan emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi şartı aranır. Yeni emeklilik sözleşmesi, aktarım tutarının aday şirket hesaplarına intikal etmesiyle yürürlüğe girmiş olur.

(2) Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılmış olan bir hesaptaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarılamaz (Tablo-4).

(3) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarımda bulunabilmesi ancak ilgili emeklilik planına katılım için gerekli şartların taşınması ile mümkündür.

(4) İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir. Aktarım işlemi işveren grup emeklilik sözleşmesindeki bütün hesapları (hak kazanma süresinin tamamlanmasından sonra işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde devam eden hesaplar ve henüz bir yılını tamamlamamış hesaplar dahil) kapsar (Tablo-4).

(5) Yönetmeliğin 22 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre hak kazanılan birikimlerin bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarımı birikimlerin aktarımı olarak kabul edilmez. Bu tür aktarımlar 14 ve 15 inci maddelerdeki esas ve usullere göre yapılır.

Tablo 4: Aktarım Yapılabilecek Sözleşmeler

Aday Şirket

Bireysel
Gruba Bağlı Bireysel
İşveren Grup

Mevcut Şirket
Bireysel


X

Gruba Bağlı Bireysel


X

İşveren Grup
X
X

Süre hesabı

MADDE 9 –  (1) Aktarım işleminde emekliğe hak kazanılmasına esas süre kapatılan katkı payı vadesi bilgisi ile birlikte aday şirkete elektronik ortamda ve XML tabanlı olarak aktarılır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde aktarımlarda Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen hak kazanma süresi bilgisi de gönderilir. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

(2) Aktarım işleminin gerçekleştiği tarih itibariyle müteakip aylara ilişkin katkı payı ödemelerin yapılmış olması durumunda, bu dönemlere ilişkin yapılan katkı payı ödemeleri emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Kesintiler

MADDE 10– (1) Aktarımda varsa ertelenmiş giriş aidatı birikimlerden indirilebilir. Giriş aidatının taksitlendirildiği hallerde giriş aidatının ödenmeyen kısmı birikimlerden indirilebilir.

(2) İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre birikimlerin aktarımı işleminde giriş aidatı katılımcıların hesabından mahsup edilemez, sponsor kuruluştan tahsil edilir. Ertelenmiş giriş aidatı kesintisi tahsil edilene kadar şirket aktarım işlemini gerçekleştirmeyebilir. Bu durumda şirket aktarım işleminin gerçekleştirilmeyeceğine dair sponsor kuruluşa bilgilendirmede bulunur.

(3) Aktarımda giriş aidatı dışında her hangi bir kesinti yapılmaz.

(4) Aktarılacak tutar üzerinden aday şirket tarafından yönetim gideri kesintisi yapılmaz.

Hesap bakiyesinin yetersiz olması

MADDE 11– (1) Hesaptaki birikimlerin sıfır olduğu veya aktarım işlemi ile giriş aidatının birikimlerden indirilmesi sonucu sıfır olacağı durumda ve katılımcının katkı payı ödemesine ara verdiği hallerde hesap bakiyesinin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen kesintiyi karşılayamaması durumunda emekliliğe hak kazanılmasına esas süreler aktarılarak aktarım işlemi yapılır. Birikimlerin giriş aidatı kesintisini karşılamadığı durumda, şirket giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım talebini yerine getirmeyebilir. Bu durumda aktarım talebinin gerçekleştirilemeyeceği katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa yazılı olarak bildirilir.

Aktarımda yürütülecek işlemler

MADDE 12– (1) Hesap özeti ve aktarım bilgilendirme formu kendisine ulaşan katılımcı veya varsa sponsor kuruluş hesap özetiyle birlikte aday şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile mevcut şirkete gönderir. Talep formunda hesap özetindeki aktarıma konu birikimde aktarım işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatında farklılık nedeniyle oluşabilecek değişikliğin tarafından kabul edildiğine dair talep sahibinin yazılı beyanı yer alır.

(2) Mevcut şirket aktarım işleminde aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirir.

a)  Aktarım talebi geldikten sonra en geç iki işgünü içinde katılımcıya ait emeklilik yatırım fonu katılma belgelerine ilişkin satış emirleri verilir.

b) Emeklilik yatırım fonlarının satış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde belirtilen kesintiler yapılır.

c) Katılımcının kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlarda, blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyon iptal edilir.

ç) Aday şirketteki birleştirilecek hesaba gönderilecek tutar hesaplanarak mevcut şirketin saklayıcı serbest hesabından aday şirketin hesabına “Virman Talimatı Açıklaması (Ek-1)” ile virman talimatı verilir.

d) Virman işlemine konu olan birikim tutarının doğru hesaplanmasından mevcut şirket sorumludur ve nakit transfer işlemlerine ilişkin uygulama esasları saklayıcı tarafından düzenlenir.

e) Mevcut şirket, virman talimatının verildiğine dair bilgiyi “Virman İşlemi Bilgilendirme Formu (Ek-2)” aracılığıyla aday şirkete iletir. Bilgilendirme faks ve e-posta yolu ile (şirketlerin kendi e-posta sunucularında yarattıkları sözlesmeaktarim@sirket.com.tr jenerik adresine) yapılır.

f) Aday şirket, mevcut şirketin Virman İşlemi Bilgilendirme Formu (Ek-2) aracılığıyla ilettiği bilgilere istinaden saklayıcı serbest hesabını kontrol eder.

 

C- DİĞER HUSUSLAR              Katılımcının işinden ayrılması sonrası bildirim

MADDE 13- (1) Katılımcının sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda yapılacak aktarım veya birikimlerin ödenmesi işlemi, sponsor kuruluş tarafından yapılacak bildirimden sonra ve sponsor kuruluş beyanı esas alınarak yapılır. Sponsor kuruluşun bu kapsamdaki bildirim yükümlülüğü emeklilik sözleşmesinde yer alır.

Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra aktarım

MADDE 14- (1) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sponsor kuruluş tarafından ödenmemiş vadeler olsa dahi katılımcının hesabındaki birikimlerin tamamı hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra (Yönetmeliğin 21 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki durumlar dahil) katılımcının aynı veya farklı şirketlerdeki bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılabilir. Bu işlem ile aktarılan tutar emeklilik planında ödenmesi öngörülen katkı payına mahsup edilemez.

(2) Birikimlerin birinci fıkraya göre aktarılması durumunda mevcut hesap kapanmaz. Bu durumda işveren katkı payı ödemeye devam edebilir. Mevcut hesap işverenin talebi veya katılımcının işinden ayrılması durumunda kapatılır.

( 3) Aynı şirkette yapılacak aktarım işleminde 6 ncı maddedeki, farklı şirketteki bir hesaba yapılacak aktarım işleminde ise 12 nci maddedeki tanımlı süreçler dikkate alınır. Birikimlerin bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılması sonrasında sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödemesine devam edilmesi durumunda, katılımcı aktarım tarihinden bir sene sonra işveren grup emeklilik sözleşmesindeki birikimlerini tekrar aktarabilir. Katılımcı istediği anda birikimlerin yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenmesini talep edebilir. Bu durumda mevcut hesap kapanır.

Hak kazanma süresi tamamlanmadan aktarım

MADDE 15– (1). Yönetmeliğin 22 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca katılımcının sponsor kuruluştaki işinden ayrılması sonrasında hak kazanılan birikimler bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılabilir. Katılımcı sponsor kuruluştaki işine devam ederken Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki durumlar hariç olmak üzere hak kazanma süresi tamamlanmadan hesabındaki birikimleri bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktaramaz.

(2) Birikimlerin bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılması durumunda aktarım işlemi sonrasında mevcut hesap kapanır. Bu aktarım işlemi ile gelen tutar emeklilik planında ödenmesi öngörülen katkı payına mahsup edilemez.

(3)İşveren tarafından emeklilik şirketine bildirimde bulunulduktan sonra aynı şirkette yapılacak aktarım işleminde 6 ncı maddedeki, farklı şirketteki bir hesaba yapılacak aktarım işleminde ise 12 nci maddedeki tanımlı süreçler dikkate alınır.

Kesintiler

MADDE 16- (1) 14 ve 15 incı maddede tanımlı aktarım işlemlerinde sponsor kuruluş ile yapılan işveren grup emeklilik sözleşmesinde tanımlı giriş aidatı kesintisi katılımcının birikimlerinden mahsup edilemez.

(2) Aktarım işleminde aktarılacak tutar üzerinden yönetim gideri kesintisi yapılmaz.

Hesap özeti

MADDE 17-  (1) Şirket, katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar.

(2) Hesap özeti, posta, faks veya değiştirilemez taşınabilir elektronik belge biçimi (pdf) aracılığıyla mevcut şirketine ulaştıracağı talep dilekçesi veya güvenlik sorgulamasından geçeceği telefon aracılığı ile talep edilebilir. Şirket katılımcının veya sponsor kuruluşun tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde hesap özetini gönderir.

İptal edilen genelge

MADDE 18– (1) 11.04.2005 tarihli ve 2005/2 sayılı Bireysel Emeklilik Hesaplarının Emeklilik Şirketleri Arasında Aktarımına İlişkin Genelge iptal edilmiştir.

Ek-1) Virman Talimatı Açıklaması

Katılımcının;

-Adı ve Soyadı

-Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
-Aday Şirketteki Plan Numarası  ve Planın Adı

-Aktarım Tutarı

Aday Şirketin Kodu

Mevcut Şirketin Kodu

Ek-2) Virman Bilgilendirme Formu

Katılımcının;

-Adı ve Soyadı
-Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
-Hesap Özet Referans Numarası Mevcut Şirket Kodu
Aday Şirketin Kodu
Aday Şirketteki Plan Numarası  ve Planın Adı

Sözleşme Numarası (*)
Aktarım Tutarı
Düzenlenme Tarihi

(*)Hesap birleştirme işlemlerinde dikkate alınacaktır.

 

Ek-3) Aktarımda İletilecek Bilgiler

Katılımcının;

– Adı ve Soyadı

– Sponsor Kuruluşun Adı(*)

– T.C. kimlik numarası

– Annesinin kızlık soyadı

– Ana-baba adı

– Doğum tarihi (gün/ay/yıl) yeri (ilçe/il/ülke)

– Tabiiyeti

– Medeni durumu (varsa çocuk sayısı)

– Cinsiyeti

– Telefon (ev, iş, cep) ve faks numarası,

– Yazışma adresi (varsa elektronik posta adresi)

— Varsa bağlı bulunan sosyal güvenlik kurumu ve başlangıç tarihi

– Eğitim durumu ve mesleği

– Çalıştığı sektör, çalıştığı şirket/kurum ve unvanı

– Aylık ortalama gelir aralığı

– Bireysel emeklilik sicil numarası

– Hesap Özet Referans Numarası

– Bireysel Emeklilik Sözleşme Numarası

– Grup Emeklilik Sözleşme Numarası (*)

– Sözleşme Yürürlük Tarihi (*)

– Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi

– Birikimli Hayat Sigortasına İlk Giriş Tarihi

– Birikimli Hayat Sigortasından Aktarım Tarihi

– Emeklilik Hakkı Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Kazanılmış Ay Adedi((**)

– Aktarım Tutarı

– Yönetmeliğin 21 inci Maddesine Göre Hak Kazanılan Süre (*)

– Mevcut Emeklilik Şirketi Kodu

– Aday Şirket Kodu

– Aday Şirketteki Plan Numarası ve Planın Adı

– Düzenlenme Tarihi

– Sözleşme Numarası (***)

(*) İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde dikkate alınacaktır.

(**) Katılımcının kapatmış olduğu katkı payı vadeleri gösterilecektir. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde sponsor kuruluş tarafından kapatılan katkı payı vadeleri gösterilecektir.

(***) Hesap birleştirme işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Ek-4) Aktarım Talep Formu

Katılımcının;

– Adı ve Soyadı

– Sponsor Kuruluşun Adı(*)
– Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
– Hesap Özet Referans Numarası
– Aday Şirketin Adı

– Aday Şirketteki Plan Numarası ve Adı

– Sözleşme Numarası (**)
– Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
– Emeklilik Sözleşme Numarası

– Grup Emeklilik Sözleşmesi Duyurusu (**)
– Aktarım Tutarına İlişkin Katılımcı Beyanı

– Aktarım Tutarına İlişkin Sponsor Kuruluşun Beyanı (*)
– Düzenlenme Tarihi
– İmzası

(*) İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde dikkate alınacaktır.

(**)Hesap birleştirme işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Tüzel Acente T. Personel yükümlülüğü kaldırılmıştır

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İcra Komitesi, acentenin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir