Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İptalleri Hakkında 2010/6 sayılı Duyuru

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.” esası öngörülmüştür.

Nitekim bu çerçevede, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sigorta Ücretinin Ödenmesi başlıklı C.1 inci maddesi;

“Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.”

hükmünü amirdir.

Trafik Sigortasının yukarıda açıklanan hukuki çerçevesi dikkate alınarak mükerrer poliçe ile satış ve sair sebeplerle araç işleteni vasfının sona ermesi hallerinde Trafik Sigortası sözleşmesinin feshi imkân dahilinde olup, bu sebepler dışındaki durumlar sözleşmenin feshine olanak tanımamaktadır.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Tüzel Acente T. Personel yükümlülüğü kaldırılmıştır

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İcra Komitesi, acentenin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir