DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Madde …

Devami

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat …

Devami

Hazine Müsteşarlığından Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tebliğin iptali

9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNACAK KİŞİLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2007/27 sayılı kaza tespit tutanağı genelge

Hazine Müsteşarlığından: YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK KAZA TESPİT TUTANAKLARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/27) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir. 1.  Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/7 sayılı bilgilendirme yönetmeliği genelgesi

Hazine Müsteşarlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE (2008/7) Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızca hazırlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin, 14 üncü maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise  1/3/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddeleri, sigorta sözleşmenin kurulmasından önceki müzakere safhasında sigortacı tarafından, sözleşmeye …

Devami

Hazine Müsteşarlığından: Hazine Müsteşarlığından:2008/12 sayılı Bilgilendirme yönetmeliğine ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE II (2008/12) Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızca hazırlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin, 14 üncü maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip “Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/18 Sayılı Genelge” ve “Sigorta …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/10 sayılı sigorta acenteleri yönetmeliği genelgesi

Hazine Müsteşarlığından SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2008/10) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin adı geçen Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları …

Devami

Hazine Müsteşarlığından: 2008/11 sayılı trafik sigortası tarifeleri genelgesi

Hazine Müsteşarlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) TARİFELERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/11) 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te 6 Şubat 2008 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta şirketleri Trafik Sigortası tarifelerini anılan …

Devami

Hazine Müsteşarlığından :2007/10 sayılı Devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından : DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/ 10 ) Bilindiği üzere, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun değişik 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sigorta şirketlerinin Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi akdetmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede 2007/11 numaralı sektör …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2007/23 sayılı bireysel kredi kullananlara dair genelgenin iptali

  Hazine Müsteşarlığından: BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR İÇİN UZUN SÜRELİ GRUP HAYAT SİGORTA TARİFELERİ HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLERE İLİŞKİN GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE (2007/23) 2006/1 nolu “Bireysel Kredi Kullananlar için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelge” yürürlükten kaldırılmış olup, hayat sigortalarına ilişkin tüm uygulamalar 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmî …

Devami