Hazine Müsteşarlığından:2007/23 sayılı bireysel kredi kullananlara dair genelgenin iptali

  Hazine Müsteşarlığından: BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR İÇİN UZUN SÜRELİ GRUP HAYAT SİGORTA TARİFELERİ HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLERE İLİŞKİN GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE (2007/23) 2006/1 nolu “Bireysel Kredi Kullananlar için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelge” yürürlükten kaldırılmış olup, hayat sigortalarına ilişkin tüm uygulamalar 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmî …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/13 sayılı bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi hakkında genelge

Hazine Müsteşarlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesine, birikimlerin aktarılmasına ve işveren grup emeklilik sözleşmesine hak kazanılan tutarların aktarımına ilişkin esas ve usullerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Bu genelge Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                              A- BİREYSEL …

Devami

Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere Ilişkin 2010/36 sayılı Sektör Duyurusu

Bilindiği üzere, 2010/35 sayılı Sektör Duyurusunda, acenteler tarafından Yönetmelikte öngörülen biçimde şube şeklinde örgütlenmeye gidilmesi veya acenteliğin kapsamı ve türü ile sigorta şirketi tarafından verilen yetkinin kapsamı ve sınırına bakılmaksızın tüm acenteliklerin (yetkili, sınırlı yetkili, sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisi olmayan) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmesi dışındaki bütün yapılanmaların içerisinde bulunan acentelere tahsis edilen şifreler ile açılan ekranların …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İptalleri Hakkında 2010/6 sayılı Duyuru

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İptalleri Hakkında 2010/37 sayılı Ek Duyuru

Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesinin düzenlenmesi ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları gösteren 2010/6 ve 2010/33 sayılı Sektör Duyurularımız istihsal edilmiştir. Konuya ilişkin olarak Müsteşarlığımıza iletilen başvurular incelenmiş olup, Trafik Sigortası yenileme poliçelerinin vade başlangıç tarihine kadar feshedilmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmiştir. Diğer yandan, istihsal edilen yeni esaslar gereği, feshedilmeyen Trafik Sigortası poliçelerinde sigorta …

Devami

Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine dair 2010/39 Sayılı Duyuru

Bilindiği üzere; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.” hükmünü haiz olup, bu hükme aykırılık aynı Kanunun 35 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası ile müeyyideye …

Devami

Sigorta Acentelerinin Aracılık Ettikleri Yıllık Prim Tutarlarının Bildirilmesinin İptali Duyurusu

Saygı değer Sigorta Acenteleri, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından                    07.04.2011   Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu 2011/5 Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve …

Devami

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. TARİFE 1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir. 2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin …

Devami

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (Mükerrer) Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, tesis edecekleri teminatlara, tutacakları …

Devami