Tag Arşivi

Hazine Müsteşarlığından:2007/27 sayılı kaza tespit tutanağı genelge

Hazine Müsteşarlığından: YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK KAZA TESPİT TUTANAKLARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/27) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir. 1.  Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/7 sayılı bilgilendirme yönetmeliği genelgesi

Hazine Müsteşarlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE (2008/7) Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızca hazırlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin, 14 üncü maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise  1/3/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddeleri, sigorta sözleşmenin kurulmasından önceki müzakere safhasında sigortacı tarafından, sözleşmeye …

Devami

Hazine Müsteşarlığından: Hazine Müsteşarlığından:2008/12 sayılı Bilgilendirme yönetmeliğine ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE II (2008/12) Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızca hazırlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin, 14 üncü maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip “Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/18 Sayılı Genelge” ve “Sigorta …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/10 sayılı sigorta acenteleri yönetmeliği genelgesi

Hazine Müsteşarlığından SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2008/10) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin adı geçen Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları …

Devami

Hazine Müsteşarlığından: 2008/11 sayılı trafik sigortası tarifeleri genelgesi

Hazine Müsteşarlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) TARİFELERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/11) 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te 6 Şubat 2008 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta şirketleri Trafik Sigortası tarifelerini anılan …

Devami

Hazine Müsteşarlığından :2007/10 sayılı Devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından : DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/ 10 ) Bilindiği üzere, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun değişik 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sigorta şirketlerinin Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi akdetmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede 2007/11 numaralı sektör …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2007/23 sayılı bireysel kredi kullananlara dair genelgenin iptali

  Hazine Müsteşarlığından: BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR İÇİN UZUN SÜRELİ GRUP HAYAT SİGORTA TARİFELERİ HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLERE İLİŞKİN GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE (2007/23) 2006/1 nolu “Bireysel Kredi Kullananlar için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelge” yürürlükten kaldırılmış olup, hayat sigortalarına ilişkin tüm uygulamalar 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmî …

Devami

Hazine Müsteşarlığından:2008/13 sayılı bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi hakkında genelge

Hazine Müsteşarlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesine, birikimlerin aktarılmasına ve işveren grup emeklilik sözleşmesine hak kazanılan tutarların aktarımına ilişkin esas ve usullerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Bu genelge Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                              A- BİREYSEL …

Devami

Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere Ilişkin 2010/36 sayılı Sektör Duyurusu

Bilindiği üzere, 2010/35 sayılı Sektör Duyurusunda, acenteler tarafından Yönetmelikte öngörülen biçimde şube şeklinde örgütlenmeye gidilmesi veya acenteliğin kapsamı ve türü ile sigorta şirketi tarafından verilen yetkinin kapsamı ve sınırına bakılmaksızın tüm acenteliklerin (yetkili, sınırlı yetkili, sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisi olmayan) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmesi dışındaki bütün yapılanmaların içerisinde bulunan acentelere tahsis edilen şifreler ile açılan ekranların …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İptalleri Hakkında 2010/6 sayılı Duyuru

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun …

Devami