Pazar , Ekim 2 2022

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Kanun No: 4632 R.G. Tarih: 07.04.2001

R.G. No: 24366

1

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Kanun Numarası : 4632

Kabul Tarihi : 28/3/2001

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2001 Sayı: 24366

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 40 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak,

bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik

döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun

vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda

bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre

oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir.

Bu kanunun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine,

kişilerin sisteme katılma, ayrılma ve emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının

kuruluşuna, katkıların bu fonlarda toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık

hizmetlerine, kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamına ve bireysel emeklilikle ilgili

diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatının

ilgili hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

Tanımlar

Madde 2- Bu kanunda geçen deyimlerden,

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan veya

Bakanlığı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı’nı,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

d) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişiyi,

e) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarı,

f) Şirket: Emeklilik şirketini,

g) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

h) Portföy yöneticisi: Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca

uygun görülen portföy yönetim şirketini,

i) Saklayıcı: Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı ve Kurulca

uygun görülen saklama kuruluşunu,

Kanun No: 4632 R.G. Tarih: 07.04.2001

R.G. No: 24366

2

j) Bireysel emeklilik hesabı: Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve

hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı

bazında izlendiği hesabı,

k) Birikim: Bireysel emeklilik hesabındaki katkılar ile bunların getirilerinin toplamını,

l) Bireysel emeklilik aracıları: Her ne ad altında olursa olsun herhangi bir emeklilik

şirketine bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette emeklilik

şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi

adına yapan gerçek veya tüzel kişileri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

Yapısı ve Görevleri

Madde 3- Bireysel emeklilik politikalarını belirlemek ve bunların gerçekleştirilmesi için

alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak üzere Bireysel Emeklilik

Danışma Kurulu kurulmuştur. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının

başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine

Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel

müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu en az üç

ayda bir Müsteşarlıkça önerilen tarih ve gündemle toplanır.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu’nun sekretarya hizmetleri Müsteşarlık tarafından

yürütülür. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri Bireysel

Emeklilik Danışma Kurulu’nun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça bir Yönetmelikle

düzenlenir.1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emeklilik Sözleşmesi

Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Sözleşmesi

Madde 4- Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler

katılabilir. Sisteme katılacak kişiler şirket ile emeklilik sözleşmesi imzalamak

zorundadırlar.

Emeklilik sözleşmesi katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli

olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında

izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 31.10.2001

tarih ve 24569 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.

Kanun No: 4632 R.G. Tarih: 07.04.2001

R.G. No: 24366

3

ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas

olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir. Emeklilik

sözleşmesinde bulunacak hususlara ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü

alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Katılımcının ve Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 5- Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket

nezdinde açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı yapar. Katılımcı, emeklilik

sözleşmesinde yer alacak şartlar çerçevesinde, katkı payının aynı şirkete ait birden

fazla fon arasında paylaştırılmasına karar verebilir. Katılımcı bireysel emeklilik

hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Bu

halde şirket bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle

ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Başka

bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için, bu kanun kapsamında yapılan ilk

emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi gereklidir.

Aktarıma, aktarım talebine ve aktarımda süre kısıtlamalarının istisnalarına ilişkin esas

ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Şirket, bu maddede öngörülen aktarma yükümlülüğünü yedi iş günü içerisinde yerine

getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden

mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil

olacağı fonun son aylık getirisinin iki katından aşağı olamaz.

Şirket, katkı paylarını, şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma

yönlendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi

halinde, katılımcının dahil olacağı fonun son aylık getirisinin iki katı tutarında aylık

gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilir.

Emekli Olma ve Emeklilik Seçenekleri

Madde 6- Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak

koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak

kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya

tamamını.