Cuma , Ağustos 12 2022

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI
TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR
Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Madde 1 –  Teminatların Kapsamı
Bu sigorta ile verilmiş;
Dolu Teminatı, dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle;
Fırtına ve Hortum Teminatı, yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonunun verileri dikkate alınır.) veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması ve hortum etkisiyle,
Yangın Teminatı, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,
Heyelan Teminatı, kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerçekiminin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesi etkisiyle,
Deprem Teminatı, deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle
sigortalı bitkisel üründe doğrudan meydana gelen miktar kayıplarını kapsar.
Ayrıca, isteğe bağlı olarak alınan
Don Teminatı, hava sıcaklığının 0oCnin altına düşmesi nedeniyle doğrudan yaş meyve miktarında meydana gelen miktar kaybını,
Kalite Kaybı Teminatı, dolu tanelerinin çarpma etkisiyle doğrudan yaş meyve, sebze ve çiçeklerde meydana gelen kalite kaybını
kapsar.
Teminat kapsamındaki risk nedeniyle meydana gelen miktar ve kalite kayıpları poliçede belirtilmiş olan sigorta dönemi ile sınırlıdır. Takip eden yıllardaki zarar etkisi teminat kapsamı dışındadır.

Madde 2 –  Teminatların Başlangıcı
Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları’nın genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda poliçe tanzim tarihinden itibaren en erken 10 gün sonra olmak üzere teminat,

2.1. Dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem riskleri için;
a) Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden,
b) Meyve ağaçlarında, çiçeklerin meyveye dönüşmesinden,
c) Üzüm ve kivide, salkım taslaklarının oluşmaya başlamasından,
d) Fidelerde, bitkinin tutmasından,
e) Meyve fidanlarında fidanın uyanmasından,
f) Muz bitkisinde, çiçek doğumunun başlamasından,
g) Çilekte, bitkinin kol atmasından,
h) Fındıkta, bahçedeki ocaklarda bulunan çotanaklardaki danelerin en az %90’ ının mercimek iriliğine geldikten
sonra başlar.

2.2. Don riski için;
a)    Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından,
b)    Turunçgiller, zeytin, muz, yenidünya ve avokado ürünlerinde meyvelerin oluşmasından,
c)    Fındık ürününde bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin en az %90’ ının (Karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya başladıktan ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan,
d)   Yumuşak çekirdekli, taş çekirdekli ve diğer meyvelerde bahçenin fenolojik olarak meyve bağlama dönemine(*) girmesinden
e)    Ayvada taç yapraklara bakılmaksızın meyve dönemine girmesinden
sonra başlar.
Yukarıda teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden önce bir hasar meydana gelmesi halinde bu hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
(*) Meyve bağlama dönemi: Ağaçta çiçek döneminin tamamen sona erdiği ve meyve tutumunun görüldüğü dönemdir (normal koşullarda taç yaprakların %95’inin dökülmesiyle veya işlevselliğini kaybetmesiyle anlaşılır).
Sigortalı bahçede meyve dönemindeki ağaç sayısının toplam ağaç sayısına oranının % 90’i aşması halinde don teminatının başladığına hükmedilir.
Bahçe içindeki ağaçlarda çiçeklenme tarihleri bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde yukarıdaki durum poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.

Madde 3 –  Teminat Dışında Kalan Haller
Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları’nın genel hükümleri saklı kalmak kaydıyla; hava sıcaklığı O oC’nin altına düşmediği halde, hava sıcaklığındaki ani değişiklikler nedeniyle üründe meydana gelen renk bozuklukları ve değer eksilmeleri teminat kapsamı dışındadır.

Madde 4-  Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
a)   Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları’nın genel hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Sigorta ettiren/sigortalı, sigortalı ürünle ilgili toprak işleme, sulama, budama, ilaçlama, gübreleme, ot imhası vb. gibi gerek don etkisini azaltıcı ve gerekse zaten yapmak durumunda olduğu tarımsal işleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Sigorta ettiren/sigortalı bu yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarında bir artış olursa tazminatın ödenmemesi hakkı doğar.

b)  Sigorta ettiren, poliçede belirttiği verim ile sigortalı alanda oluşan verim arasında farklılık olması durumunda , teminat kapsamındaki herhangi bir hasar oluşmadan ve hasat dönemi gelmeden verim zeyli talebinde bulunabilir. Yapılacak verim tespitine göre poliçede gerekli düzenlemeler yapılabilir. Verim zeyli ile ilgili bütün işlemler sigortalının başvuru tarihine göre işleme alınır ve buna göre prim ayarlaması yapılır. Süresi içerisinde sigorta ettiren tarafından yapılmayan verim indirim talebinde prim iadesi yapılmaz. Verim zeyili talebinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti durumunda masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Poliçe süresi içerisinde riski sona eren teminatlar bu kapsam dışında tutulur.

Madde 5 – Bitkisel Ürünlerde Muafiyet, Müşterek Sigorta ve Sovtaj Uygulaması
a) Muafiyet ve Müşterek Sigorta: Bitkisel ürün sigortalarında hasar nedenine göre uygulanacak olan muafiyet ve müşterek sigorta oranları Tablo 1’de görülmektedir. Kesin ekspertiz sonucunda belirlenen hasar oranı tablodaki muafiyet oranının üzerindeyse aşan kısma müşterek sigorta uygulanarak tazminat hesaplanır. Üretim dönemi boyunca hasarın birden fazla riskten kaynaklanması ve hangi riskin ne oranda zarara sebebiyet verdiğinin ayrıştırılamaması durumunda, tazminatın hesabında hasara neden olan risklerden muafiyeti en yüksek olanın muafiyet ve müşterek sigorta oranları uygulanır.
Tablo 1 ) Bitkisel Ürünlerde Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları
Teminatlar  MUAFİYET                                              (Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden) MÜŞTEREK SİGORTA                        (Sigortalının payı)
DOLU  % 10 %10
HEYELAN  % 10 %10
DEPREM  % 10 %10
YANGIN  % 10 %30
FIRTINA  % 20 %30
HORTUM  % 20 %30
DON (Taş çekirdekli meyveler, Turunçgiller, Kivi)  % 20 %40
DON (Diğer Meyveler)  % 10 %40

b) Sovtaj:  Meydana gelen bir hasar olayında satılarak değerlendirilen sigortalı ürünlerde belirlenen hasar miktarının en fazla % 15’i oranında sovtaj uygulanabilir.

Madde 6-  Bitkisel Ürün Sigortasında Sigorta Son Kabul Tarihleri
Bitkisel ürün sigortası için sigortaya son kabul tarihleri EK 1’de gösterilmiştir.
Tablolarda yer alan ürün, bölge ve tarih bilgilerini lüzumu halinde değiştirmeye Havuz yetkilidir.
Sigortaya son kabul tarihleri, ± 15 güne kadar Havuz Merkezi tarafından değiştirilebilir.

Madde 7 –  Poliçe Süresinin Uzatılması
Turunçgiller ve Zeytin ürününde, ürünün hasat edilmeden ağaçta bırakılmasının talep edilmesi halinde, poliçede belirtilmiş olan son hasat tarihinden itibaren en fazla 30 gün ile sınırlı olmak üzere, yapılacak risk incelemesi sonucuna göre %100 ek prim uygulanarak fırtına ve hortum dışındaki teminatlar için süre uzatılabilir.

Madde 8 –  Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasında 2008 Yılında Uygulanacak Prim Fiyatları
Sigortalı ürünün toplam prim tutarı, ürünün toplam sigorta bedelinin ilgili ürünün fiyat tablosundaki tehlike bölgesine karşılık gelen prim oranı ile çarpılmasıyla bulunur.
a) Bitkisel Ürün Sigortasında dolu teminatı için uygulanacak Prim Fiyat Tablosu EK 2’de gösterilmiştir.
b) Meyvelerde don teminatı için uygulanacak Prim Fiyat Tablosu EK 3’de gösterilmiştir.
c) Fırtına teminatı için uygulanacak Prim Fiyat Tablosu EK 4’de gösterilmiştir.
d) Yangın, heyelan, hortum ve deprem ek teminatları için uygulanacak prim fiyatı tüm ürünler için ürün sigorta bedelinin %0,3’üdür.
e) Bitkisel Ürün Sigortasında dolu-kalite kaybı teminatı için uygulanacak Prim Fiyat Tablosu EK 5’de gösterilmiştir.
f) Fındık ürününde Don Tehlike Bölgesi ve Ürün Hassasiyet Sınıfına göre bulunan prim fiyatı arazinin rakım kategorisine göre sadece Tablo 2 ‘deki faktörle çarpılacaktır.
g) Yukarıda belirtilen şekilde bulunacak prim bedeline her bir poliçe için ayrıca 3 YTL idare harcı ilave edilir ve bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilmez.
Tablo 2-   Fındık Ürününde Don teminatı için Uygulanacak Rakım Faktörleri
Rakım Faktörü (Tablodaki prim oranları aşağıdaki faktörlerle çarpılacak)
Rakım Kategorisi  1 2 3 4 5
Rakım (metre)  0 – 250 251 – 500 501 – 750 751 – 1000 1001 ve üzeri
Rakım (metre)  1,0 1,5 2,0 3,0 6,0

Madde 9 – Kısa Dönem Prim Tablosu
Poliçe Süresinin  Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı
%8,3 üne kadar
%  0
%8,4 ile %16,6 arası % 30’u
%16,7 ile %25 arası % 40’ı
%25,1 ile %33,3 arası % 50’si
%33,4 ile 41,6 % 60’ı
%41,7 ile %50 arası % 70’i
%50,1 ile %58,3 arası % 80’i
%58,4 ile %66,6 arası % 90’ı
%66,7 dan fazla ise  % 100’ü

Madde 10 – Tehlike Bölgeleri
Bitkisel Ürün Sigortasında dolu(yangın, heyelan, deprem) teminatları için uygulanacak tehlike bölgeleri köy bazında, fırtına, hortum ve meyvelerde don teminatı için uygulanacak tehlike bölgeleri İlçe bazında belirlenmiştir. Gerçekleşen hasar prim istatistiklerine bağlı olarak yapılacak çalışmalar sonucunda tehlike bölgeleri her yıl yeniden belirlenecek, don teminatı için uygulanacak tehlike bölgeleri de kademeli olarak köy bazında belirlenecektir.

Madde 11 –  İndirimler
Hasar önleyici ve azaltıcı önlemleri alınan ürünler prim fiyatlarında şu indirimler uygulanır:
a) Dolu ağı örtülen ürünler için dolu teminatı prim fiyatının %50’si
b) Rüzgâr pervaneleri, sisleme-yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için don teminatı prim fiyatının %25’i

Madde 12 – İş bu Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler
1 –  Sigorta Son Kabul Tarihleri
2 –  Dolu Teminatı Prim Fiyat Tablosu
3 –  Don Teminatı Prim Fiyat Tablosu
4 –  Fırtına Teminatı Prim Fiyat Tablosu
5 –  Dolu- Kalite Kaybı Teminatı Prim Fiyat Tablosu.