Cuma , Ağustos 12 2022

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Madde 1 – Sigortaya Kabul Şartları
a)  Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera-sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması.
b)  Aşağıda belirtilen ve benzeri aşı ve uygulamaların veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin belirlenen programa göre yapılması.
–  Buzağı ve Düveler için;   Yanıkara, IBR, Leptosipirosis, Brucellosis, Pasteurella, Vibriosis, E.coli, Anthrax, Diarrhea, Şap
–  İnek ve Boğalar için;       IBR, Leptosipirosis, Vibriosis, Trichomoniasis, Anthrax, Yanıkara, Anaplasmosis, Mastitis, E.coli, Şap
c)  Damızlık süt sığırlarında mıknatıs yutturulması.

Yapılan uygulamalar, parazit mücadelesi, mıknatıs yutturulması ve aşılamalar, risk inceleme aşamasında görev alan veteriner hekim eksperlerce belgelenir. Gerçek dışı yapılan tespitlerden üretici sorumlu olup, sigorta edilmemesi gereken bir hayvan sigorta edilmişse sigorta ettiren tazminata hak kazanmaz.
İthal hayvanların sigortaya kabulü, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 30 gün tamamlandıktan sonra başlar.

Madde 2 –  Sigorta edilecek hayvanlar ve yaşları
a)  Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, 1 yaşından 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) damızlık ve süt sığırları, 1 yaşından 14 yaşına kadar (14 yaş dahil) mandalar,
b)   Sigorta süresi 3 aydan az olmamak koşuluyla, 6 aylıktan 18 aylığa kadar (18 ay dahil) besi sığırları,
c)    Besi hayvanlarında sigorta süresi 3 aydan az olmamak koşuluyla, 1 yaşından 5 yaşına kadar ( 5 yaş dahil) koyun ve keçiler,
d)   6 aylıktan 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) domuzlar.

Madde 3 – Kimliklendirme
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan ve/veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

Sigorta ettiren, sigorta süresi içinde herhangi bir nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği gereğince yeniden taktırmak ve aynı zamanda durumu Havuz Merkezine yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

Madde 4 – Sovtaj
Hasarlı hayvanın derisinden yararlanılması halinde, sigorta bedelinin en az  % 4’ ü, hasarlı hayvanın etinden yararlanılması halinde hayvanın sigorta bedelinin en az % 30’u  sovtaj olarak belirlenir.

Sigortalı hayvanın enfeksiyondan kaynaklanmayan genital bozukluklar ile damızlık vasfını yitirmesi nedeniyle kesime sevk edilmesi halinde, sovtaj bedeli sigorta bedelinin en az   % 50’si olarak hesap edilir.

Madde 5 – Hayvan Hayat Sigortası Yavru Atma Teminatı

Madde 5.1 – Teminatın Kapsamı
Bu teminat, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası yapılmış hayvanların;
a) Genel şartlara göre teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile yavru atması,
b) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak veteriner hekim tarafından yapılan müdahale sonucu ölü alınması,
c) Doğum esnasında yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması,
d) Yavrunun doğumunu müteakip, 7 gün içerisinde Genel Şartlara göre teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıklardan ölmesi,
sebebiyle sigorta ettirenin uğrayacağı maddi ziya ve hasarları aşağıda yazılı haller dışında temin eder.

Teminat miktarı,  ölen yavrunun ana sigorta bedelinin %10’u kadardır.

Madde 5.2 – Teminat Dışında Kalan Haller
a) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar (viral, mikrobiyel, paraziter) nedeniyle oluşan yavru atmalar sigorta teminatı dışındadır,
b) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen ölü doğum ve yavru atmalar,
c) Küçükbaş hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminat dışıdır.

Madde 5.3 – Tazminatın Hesabı
a) Teminat kapsamına giren yavru hasarı hallerinde yavru bedeli, yavru sayısına bakılmaksızın muafiyetsiz olarak gebe hayvanın sigorta bedelinin % 10‘u olarak hesaplanacaktır,
b) Yavru atma hasarı bir hayvan için yılda bir defa ödenir,
c) Ananın ölümünü müteakip yavru ölümü halinde ayrıca yavru tazminatı ödenmez, sadece ananın tazminatı Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarına göre hesap edilerek ödenir.

Madde 6 – Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler
Bir hasar halinde sigortalı/sigorta ettirenin aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir.
a) Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair Tarım İl / İlçe müdürlüklerinden alınacak belge Hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura,
b) Hayvanın hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dahil),
c) Mezbahada kesimi durumunda mezbaha kesim raporu,
d) Hayvanın ölümü veya kesim sonrası kısmı veya tam imhası durumlarında imha raporu,
e) Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda suni tohumlama belgeleri, ve işletme döl verim kaydı,
f) Hayvanın RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda mıknatıs yutturulduğuna dair belge,
g) Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri,
h) Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Veteriner Hekim Eksperce gerekli görülecek diğer hususlarda laboratuara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuar raporu

Madde 7 – Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması
Aşağıda belirtilen muafiyet oranları toplam sigorta bedeli üzerinden uygulanır. Muafiyetli tarifede önce muafiyet miktarı hasardan indirilir, sonra müşterek sigorta oranı düşülerek tazminat miktarı hesap edilir.
Madde 8 – Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu – 2008
a) Hayvan Hayat Sigortasında poliçedeki hayvan sayısına ve seçilecek muafiyetlere göre aşağıdaki tabloda görülen prim fiyatları uygulanır. Poliçedeki hayvan sayısına karşılık gelen prim fiyatı poliçede belirtilen toplam sigorta bedeli ile çarpılarak ödenecek toplam prim tutarı bulunur.
b) Yukarıda belirtilen şekilde bulunacak prim bedeline her bir poliçe için ayrıca 3 YTL idare harcı ilave edilir ve bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilmez.

Hayvan Sayısı Prim Fiyatları Müşterek Sigorta
Muafiyetsiz %1,5 Muafiyetli % 4,0 Muafiyetli
1-4 10,50%   20%
5-20 9,00%   20%
21 -100 8,00% 6,00% 4,00% 20%
101- 200 7,50% 5,50% 3,50% 20%
201 – 300 7,00% 5,00% 3,00% 20%
301 – 500 6,50% 4,50% 2,50% 20%
501 ve üzeri 5,50% 3,50% 2,00% 20%
Madde 9 – Kısa Dönem Prim Tablosu
Poliçe Süresinin  Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı
%8,3 üne kadar % 0
%8,4 ile %16,6 arası %30’u
%16,7 ile %25 arası %40’ı
%25,1 ile %33,3 arası %50’si
%33,4 ile 41,6 %60’ı
%41,7 ile %50 arası %70’i
%50,1 ile %58,3 arası %80’i
%58,4 ile %66,6 arası %90’ı
%66,7 dan fazla ise  %100’ü
Madde 10 –  Poliçe Yenilemelerinde Hasar-Prim Dengesine Göre Prim Ayarlaması
Poliçe Yenilemelerinde Hasar-Prim dengesine göre aşağıda görülen oranlarda prim artırımı veya indirimi uygulanır.
Hasar Prim Oranı Uygulanacak Artış Oranı
% 0 –  %   5
% 1-84     %   0
% 85 – 110 +  %   5
% 111 – 150 +  % 10
% 151 – 200 +  % 15
% 201 – 300 +  % 20
>% 300 +  % 30

Madde 11 – İndirimler
a) Kooperatif toplam sigortalanabilir hayvan sayısı 300 ve üzerinde ise tarife üzerinden  % 10,
b) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında mevcut tarife üzerinden %10 indirim uygulanır.
Söz konusu grup poliçelerinde ve arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde;
–  Gruba ait hasar prim dengesinin % 50’nin altında kalması halinde uygulanan grup indirimi oranı aynen devam eder.
–  Hasar prim dengesinin % 51 – 70 olması halinde indirim oranı % 50 oranında azaltılır.
–  Hasar prim dengesinin % 70’ in üzerinde olması halinde grup indirim hakkı düşer (%0 )

TEDGEM ve benzeri kuruluşlar tarafından ihale usulü dağıtımı yapılarak müteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar grup poliçe kapsamına dâhil edilemez.

Madde 12 – İş bu Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.