Cuma , Ağustos 12 2022

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI
TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar. Bu sigorta ile ilgili Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Madde 1 –  Sera Sigortasında Teminat Kapsamında Olan Riskler

Bu sigorta ile Dolu, Yangın, Deprem, Taşıt çarpması ve Heyelan riskleri teminat kapsamında olup, risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Fırtına ve Hortum riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.

Madde 2 –  Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki durumlarda oluşan hasarlar teminat dışındadır.
a) Don ve soğuk hava nedeniyle sera içindeki üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve
kalitesinde meydana gelen eksilmeler.
b) Bir hasardan sonra ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde gerekli önlemlerin 24 saat
İçinde alınmaması sonucunda üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde
meydana gelen eksilmeler.
c) Kar, kar yükü ve su basması sonucu oluşan hasarlar.
d) Seranın kusurlu planlanmasından veya plan ve projenin kusurlu uygulanmasından meydana gelen
zararlar.
e) Sera yapımında kusurlu malzeme ve yetersiz işçilik kullanılması nedeniyle meydana gelen
zararlar.
g)    Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana
gelen eksilmeler.
kapsamı dışındadır.

Risk incelemesinde tespit edilememiş olsa dahi, “d” ve “e” maddelerinde ifade edilen durumlar teminat kapsamı dışındadır.

Madde 3 –  Alçak Tüneller ve Yüksek Tüneller
Alçak ve yüksek tüneller için sadece içindeki ürünlerin sigortası aynı risklere karşı Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları kapsamında yapılır. Alçak ve yüksek tünel içindeki ürünlerini sigorta ettirmek isteyen üreticiler için Bitkisel Ürün Sigortası Tarifesinin 5 inci Ürün Sınıfındaki prim fiyatları ve fırtına için geçerli olan muafiyetler uygulanır.

Madde 4 –  Sera Sigortasın Risk İnceleme-Değerlendirme ve Risk Kategorileri
Sera sigortalarında risk kategorileri belirlenirken aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
1)    Seranın yaşı,
2)    Serada çatlak ve yamalı cam panellerin sayısı,
3)    Plastik örtü malzemesinde yırtık ve delikler,
4)    Plastik örtü malzemesinin Garanti Süresini aşma durumu,
5)    Cam ve plastik örtü malzemesinin iskeletle olan bağlantılarında kullanılan tutturucu elemanların    görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek tipte ve durumda olması,
6)    Cam örtünün kalınlığı
7)    Konstrüksiyon malzemesi,
8)    Serada rüzgârlığın bulunması,
9)    Rüzgârkıranın varlığı,
10)  Serada çevre betonunun (temel duvarının) varlığı.

Madde 5- Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması
Sera sigortasında bir hasar halinde seranın hasarlı her bir unsuru için uygulanacak muafiyet ve müşterek sigorta oranları Tablo 1 ve Tablo 2 de görülmektedir.
Tablo 1)  Sera Sigortasında Muafiyet Oranları
Sera Türü Hasarlarda Uygulanacak Muafiyet Oranları
(Her Bir Unsurun Sigorta Bedeli Üzerinden)
Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt çarpması Fırtına, Hortum
Cam Seralar  2% 5%
Plastik Seralar  5% 15%
Tablo 2)  Sera Sigortasında Müşterek Sigorta Oranları
Seranın Risk Kategorisi Hasarlarda Uygulanacak Müşterek Sigorta Oranları
Cam Sera ve Sert Plastik Seralar Yumuşak Plastik Sera ve Cam+Yumuşak Plastik Sera
Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem,   Taşıt çarpması, Fırtına, Hortum Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt çarpması, Fırtına, Hortum
1 %10 %20
2 %10 %20
3 %10 %20
4 SERA SİGORTASI YAPILIR FAKAT FIRTINA-HORTUM TEMİNATI MUAF TUTULUR.
Madde 6 – Kısa Dönem Prim Tablosu
Poliçe Süresinin  Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı
%8,3 üne kadar % 0
%8,4 ile %16,6 arası %30’u
%16,7 ile %25 arası %40’ı
%25,1 ile %33,3 arası %50’si
%33,4 ile 41,6 %60’ı
%41,7 ile %50 arası %70’i
%50,1 ile %58,3 arası %80’i
%58,4 ile %66,6 arası %90’ı
%66,7 dan fazla ise  %100’ü
Madde 7 –  Tazminatın Hesabı:
Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle serada bir hasar meydana gelmesi halinde; tazminat hesabında her
bir unsurun hasar miktarının Tablo 1’de belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.  Her bir hasar olayında, hasarlı her
bir unsurun sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden Tablo 2’de
belirtilen müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Madde 8 – Devlet Destekli Sera Sigortasında 2008 Yılında Uygulanacak Prim Fiyatları
a) Sera Sigortasında 2008 yılında uygulanacak prim fiyatları Ek1 ve Ek2’de verilen tablolardaki şekilde tespit edilmiştir.
b)    Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda 1 inci ve 2 inci risk kategorisine giren seralarda prim fiyatları   Tablo 3 de görüldüğü şekilde indirimli olarak uygulanır.
c)     Risk değerlendirmesi sonucunda 4 üncü risk kategorisine giren seralar için fırtına ve hortum teminatı verilmez sadece dolu, yangın ve heyelan teminatı verilir.
d)    Yukarıda belirtilen şekilde bulunacak prim bedeline her bir poliçe için ayrıca 3 YTL idare harcı ilave edilir ve bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilmez.

Madde  9-  İndirimler
Tablo 2)  Sera Sigortasında Risk Kategorisine Göre Primlerde Uygulanacak İndirim Oranları
Seranın Risk Kategorisi Prim Fiyatında Yapılacak İndirim
(Ürün ve Örtüde) Prim Fiyatında Yapılacak İndirim
(Ürün ve Örtüde)
Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem,                              Taşıt çarpması Fırtına, Hortum
1 %20 %40
2 %10 %20
3 İndirim uygulanmaz. İndirim uygulanmaz.
4 3. risk kategorisindeki prim fiyatları uygulanır. Fırtına ve hortum teminatı verilemez.
Madde 10 – Tehlike Bölgeleri
Sera Sigortasında dolu teminatı için uygulanacak tehlike bölgeleri köy bazında, , diğer riskler için uygulanacak tehlike bölgeleri İlçe bazında belirlenmiştir. Gerçekleşen hasar prim istatistiklerine bağlı olarak yapılacak çalışma sonucunda tehlike bölgeleri her yıl yeniden belirlenecek, diğer riskler için uygulanacak tehlike bölgeleri de kademeli olarak köy bazında belirlenecektir.
Madde 11 – Diğer Hususlar:
a)   Serada kullanılan cam panellerin boyutları farklı ise ön bilgi formunun açıklama bölümünde ayrıca  belirtilir.
b)   Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar bir hasar halinde tazmin edilmezler.
c)  Fırtına ve hortum hasarı: Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonundan Havuz tarafından temin edilen veriler dikkate alınır.) veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması ve hortum sonucu sigortalı bitkisel ürünlerde doğrudan meydana gelecek zararları.
d) Yanlış Beyan: Poliçenin düzenlendikten sonra yapılacak olan risk inceleme ve kontrollerinde veya hasar tespitleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilmesi halinde; Havuz, Genel Şartlar çerçevesinde tek taraflı olarak sigorta şartlarını ağırlaştırma, poliçeyi iptal etme veya tazminat ödememe hakkına sahiptir.

Madde 12 – İş bu Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler
1- Sera Sigortası Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem ve Taşıt Çarpması Rizikoları Prim Fiyat Tablosu
2 –    Sera Sigortası – Fırtına ve Hortum Rizikoları Prim Fiyat Tablosu