Cuma , Ağustos 12 2022

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI
(Alabalık, Levrek, Çipura, Orkinos)
TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş bu sigorta, aşağıdaki Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde geçerlidir.

Madde: 1 –  Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi
Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları teminat kapsamı dışında olup; teminat, Alabalıklar, Çipura ve Levrek balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar.
Teminat Bakanlık tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

Madde: 2 –  Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı
Sigorta ettiren/Sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar.

Madde:  3 – Sigorta ettiren/Sigortalının Bildirim Yükümlülükleri
Sigorta ettiren/Sigortalı, sigorta süresi içerisinde,

a) Bir sonraki ayın 7 inci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için her ay sonları itibariyle  gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini (EK: 2),
b) Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için girişi takiben 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini
c) Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay dalgıç kontrol raporunu,
aksatmadan Havuzun merkez adresine faks ve sonrasında posta ile göndermekle yükümlüdür.

Madde 4 –  Prim ve Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Birim Sigorta Bedeli
Prim ve tazminata esas birim sigorta bedeli, satış büyüklüğüne ulaşmış ürünün poliçede yazılı olan birim fiyatı ile poliçe ekinde belirtilen değerlendirme tablosundaki birim ağırlıklara karşılık gelen oranın çarpılması suretiyle bulunur.

Madde 5 –  Hijyen ve Bakım
Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının su ürünleri yetiştiriciliğinde her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.

Madde 6 –   Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu
Ürünlerin sigortalanabilmesi için; su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir.

Madde 7 –  Değişiklik Onayı
Sigorta ettiren/Sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde sigortacının yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir.

Sigorta ettiren/Sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini gecikmeksizin Havuzun Merkez adresine bildirir.

Madde 8 –  Yemleme Kayıtları
Sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.
Madde 9 –  En Yüksek Stoklama Yoğunluğu
Su ürünleri stoklama yoğunlukları aşağıda belirtilen değerleri aşamaz.
Alabalık (300 gr): 25 kg/m3
Çipura (300gr): 20 kg/m3
Levrek (300gr): 20 kg/m3
Orkinos:    5 kg/m3
Madde 10 –   Su ürünleri Yetiştiriciliğinde Aşağıdaki Hususların Sağlanması Zorunludur.
a) Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite ölçülerine uyulması,
b) Akarsu ve pompalarla su sağlanan tesislerde her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması,
c) Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların günde en az bir kez temizlenmesi,
d) Akarsulardan beslenen tesislerde tahliye kanalının inşa edilmiş olması,
e) Deniz trafiği için uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması,
f) Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması,
g) Kafes bağlantılarının imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması,
Madde 11 –   Prim Hesabı
a) Depo-geçici-prim, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama sigorta bedeli ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.
b) Kesin prim tutarı, yetiştirme süresi gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Poliçe bitiminde sigortacı veya sigortalı için lehte veya aleyhte oluşacak prim farkı tahsil veya iade edilir. Aylık ürün stok listeleri gönderilmemiş ve poliçe iptal edilmemiş ise, sigortacı, prim hesabını yetiştirme planında beyan edilen en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.
c) Yukarıda belirtilen şekilde bulunacak prim bedeline her bir poliçe için ayrıca 3 YTL idare harcı ilave edilir ve bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilmez.

Madde 12 –     Su Ürünleri Sigortasında Prim Fiyatı, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları
Türü Risk Kategorisi ve Prim Fiyatı (%) Muafiyet  (%)                                     (Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden)                                        Müşterek Sigorta  (%)                      (Sigortalı Üzerindeki Pay)
1 2 3
Levrek/Çipura  4,0  5,5 Sigortalanmaz 10 20
Alabalık  5,0  6,5  Sigortalanmaz 10 20

Türü Prim Fiyatı              (%) Muafiyet  (%)                                                (Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden)  Müşterek Sigorta (%)                                   (Sigortalı Üzerindeki Pay)
Orkinos  4,5 25 0
Madde 13 – Kısa Dönem Prim Tablosu
Poliçe Süresinin  Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı
%8,3 üne kadar % 0
%8,4 ile %16,6 arası %30’u
%16,7 ile %25 arası %40’ı
%25,1 ile %33,3 arası %50’si
%33,4 ile 41,6 %60’ı
%41,7 ile %50 arası %70’i
%50,1 ile %58,3 arası %80’i
%58,4 ile %66,6 arası %90’ı
%66,7 dan fazla ise  %100’ü

Madde 14 –  Hasar Olayı Süreleri
Teminat Kapsamındaki Riskler Bir Hasar Olayının Süresi
Hastalıklar 45 gün
Diğer riskler 3 gün
Muafiyetler tanımlanan her bir hasar olayı süresi için ayrı ayrı uygulanır.
Madde 15 – İş bu Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
EK: 1)
…………………………………………… SU ÜRÜNLERİ TESİSİ YETİŞTİRİCİLİK PLANI (*)

YETİŞTİRME TARİHLERİ                                (AY-YIL) (**) SU ÜRÜNÜ TÜRÜ AY SONUNDAKİ STOK MİKTARI  (Adet veya ağırlık)  AY SONUNDAKİ BİRİM AĞIRLIĞI  (gr-kg/balık) AY SONUNDAKİ BİRİM DEĞERİ                     (YTL/Adet veya Kg )   AY SONUNDAKİ                          STOK DEĞERİ  (YTL)