Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından                    07.04.2011

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu
2011/5
Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.” esası öngörülmüştür.

Nitekim bu çerçevede, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Sigorta Ücretinin Ödenmesi başlıklı C.1 inci maddesinde;

“Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri üçüncü şahısların teminatsız kalmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Nitekim, aynı amaç doğrultusunda Müsteşarlığımızın 05.02.2010 tarih ve 2010/6 sayılı Sektör Duyurusu ile trafik sigortası poliçelerinin feshi belli koşullara bağlanmıştır.

Müsteşarlığımıza ulaşan başvurularda, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri üzerinde “ücreti tahsil edilmiş olup, makbuz hükmündedir” gibi ibarelerin bulunduğu belirtilerek, mevcut uygulamada poliçelerin makbuz hükmünde olduğuna ilişkin ifadelerin kaldırılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin Müsteşarlığımızca yapılan incelemede, bu yöndeki ibarelerin poliçeye dercinin kanuni bir zorunluluk olmadığı, kaldı ki anılan içerikte bir ibarenin poliçede yer alması durumunda dahi söz konusu ibarelerin ancak gerçek duruma uyduğu takdirde, diğer bir ifadeyle tahsil edilen primin varlığı ve nispetine bağlı olarak sonuç doğuracağı değerlendirilmektedir.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden,Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir