Cuma , Ağustos 12 2022

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

29 Mart 2005 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26123

TEBLİĞ
Devlet Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI
26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.
Türkiye’de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.
A. Tarife
Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az aşağıdaki tutarlarda teminat almak zorundadır.

Personel sayısı Teminatlar (YTL)
Maddi zarar (olay başına) Tedavi Giderleri Sakatlık ve ölüm Yıllık toplam
Kişi Başına Olay Başına Kişi Başına Olay Başına
(1) 50’ye kadar 230.000 57.500 575.000 57.500 575.000 4.140.000
(2) 51 – 100 287.500 57.500 690.000 57.500 690.000 5.002.500
(3) 101 – 250 345.000 57.500 805.000 57.500 805.000 5.865.000
(4) 251 – 500 402.500 57.500 920.000 57.500 920.000 6.727.500
(5) 501 – 1000 460.000 57.500 1.035.000 57.500 1.035.000 7.590.000
(6) 1000’den fazla 517.500 57.500 1.150.000 57.500 1.150.000 8.452.500

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;
– Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,
– İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,
– Alışveriş merkezleri
olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat  tutarlarından az olamaz.
Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.
Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminat tutarları üzerinden yapılır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişileri, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası zeyilnamelerini, değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.
Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya ileride yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.
B. Talimat
Bu sigorta, özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, bu tarife ve talimatta belirlenen tutara kadar teminat altına alır.
Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir.
Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.
C. Yürürlük
Bu tarife ve talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.